Disclaimer voor

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Liefde voor je kleintje, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bianca Plug. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bianca Plug is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bianca Plug.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bianca Plug te mogen claimen of te veronderstellen.

Bianca Plug streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bianca Plug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar ik via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bianca Plug op deze pagina.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Bianca Plug is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Bianca Plug is evenmin aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en Bianca Plug kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Bianca plug sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie. Men blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk over zijn handelen of gebruik van essentiële oliën.

Ik ben geen arts

Ik, Bianca Plug eigenaar van Liefde voor je kleintje ben geen arts. Ik stel geen diagnose, behandel geen ziekte, schrijf geen medicatie voor en geef geen medisch advies. Ik kan jou ondersteunen na de kraamweek maar bij medische klachten verwijs ik je door naar jouw eigen huisarts.

Voor het gebruik van de essentiële oliën geldt:

Ook al zijn essentiële oliën van Young Living veilig te gebruiken, ik raad je altijd aan om wanneer je onder behandeling van een arts bent, bij medische of psychische klachten, in geval van zwangerschap of wanneer je voorgeschreven medicatie gebruikt, eerst je behandelend arts te raadplegen, voordat je overgaat tot het gebruik van de oliën.

Liefde voor je kleintje beschikt over informatie over veilig gebruik van essentiële oliën, zo zijn sommige oliën niet geschikt voor gebruik bij zwangere, baby’s of kinderen. En worden sommige oliën afgeraden bij epilepsie, hoge bloeddruk en bloedverdunners.

Elke suggestie die op deze website gemaakt wordt is enkel en alleen van toepassing op de essentiële oliën van Young Living en dient niet opgevolgd te worden met een ander merk etherische olie.